น้ำท่วมปี 2554

เมื่อปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยทำให้พื้นที่กรุงเทพ ฯ หลายส่วนถูกน้ำท่วมในระดับที่สูงและเป็นระยะเวลานานส่งผลให้ธุรกิจที่อยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทกานต์นิธิ จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณดอนเมือง ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ แต่เนื่องจากบริษัท ฯ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด จึงได้มีการวางแผนในการบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานการณ์น้ำท่วม ทำให้บริษัท ฯ สามารถรักษาทรัพย์สินของบริษัท ฯ และดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ