กรณีทรัพย์สินเกิดความเสียหาย

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ทรัพย์สินเสียหาย

แจ้งเหตุไปยังเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ระงับเหตุการณ์โดยทันที
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเสียหาย